International accreditation of postgraduate medical education: Whither its role in Oman?

Neela Al-Lamki*, Lamk Al-Lamki

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

4 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “International accreditation of postgraduate medical education: Whither its role in Oman?'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.