Erratum: A2A adenosine receptor deletion is protective in a mouse model of Tauopathy (Molecular Psychiatry (2016) 21 149 (doi:10.1038/mp.2015.115))

C. Laurent, S. Burnouf, B. Ferry, V. L. Batalha, J. E. Coelho, Y. Baqi, E. Malik, E. Mariciniak, S. Parrot, A. Van Der Jeugd, E. Faivre, V. Flaten, C. Ledent, R. D'Hooge, N. Sergeant, M. Hamdane, S. Humez, C. E. Müller, L. V. Lopes, L. BuéeD. Blum

نتاج البحث: المساهمة في مجلةComment/debateمراجعة النظراء

21 اقتباسات (Scopus)
اللغة الأصليةEnglish
الصفحات (من إلى)149
عدد الصفحات1
دوريةMolecular Psychiatry
مستوى الصوت21
رقم الإصدار1
المعرِّفات الرقمية للأشياء
حالة النشرPublished - يناير 1 2016

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.1300.1312???
  • ???subjectarea.asjc.2700.2738???
  • ???subjectarea.asjc.2800.2804???

قم بذكر هذا